لوگو

Journal Club 2

دکتر رضا جعفری

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Journal Club 1

جناب آقای دکتر کاظم باعثی

۴ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Journal Club

سیده شادی وزیری

۴ (2)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Article Reading Clube

جناب آقای آرش دهقان

۵ (3)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Journal Club 2

دکتر رضا جعفری

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Journal Club 1

جناب آقای دکتر کاظم باعثی

۴ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Journal Club

سیده شادی وزیری

۴ (2)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Article Reading Clube

جناب آقای آرش دهقان

۵ (3)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

مکانیسم های گریز از ایمنی...

دکتر رضا جعفری

۳٫۸۶ (7)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام