لوگو

کارگاه اصول و روش های ارز...

دکتر مسعود توحیدفر

۴٫۳۱ (42)
 • 3 جلسه
 • 4 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

رهیافت های تشخیص و رديابي...

دکتر مهدی مرادیار

۴٫۲ (54)
 • 3 جلسه
 • 4 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کارگاه ویرایش ژنومی گیاها...

دکتر کسری اصفهانی

۳٫۸۷ (45)
 • 3 جلسه
 • 4 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کارگاه اصول و روش های ارز...

دکتر مسعود توحیدفر

۴٫۳۱ (42)
 • 3 جلسه
 • 4 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

رهیافت های تشخیص و رديابي...

دکتر مهدی مرادیار

۴٫۲ (54)
 • 3 جلسه
 • 4 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کارگاه ویرایش ژنومی گیاها...

دکتر کسری اصفهانی

۳٫۸۷ (45)
 • 3 جلسه
 • 4 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام