لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

2088

دوره های آموزشی

1

پژوهشگر مطرح بالینی و دکترای علوم سلولی کاربردی پژوهشگاه رویان پزشک؛ فلوشیپ پزشکی بازساختی بر پایه‌ی سلول

دوره های تدریس شده توسط دکتر هدی مدنی