لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

5773

دوره های آموزشی

4

استاد میکروبیولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران عنوان سخنرانی: فرضیه انعطافپذیری میکروبیوم بدن انسان

دوره های تدریس شده توسط پروفسور سید داور سیادت