لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۹۴۱۲
سرکار خانم فاطمه افخمی
در دسترس نیست

▪︎دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک از دانشگاه شهید چمران اهواز ▪︎عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز ▪︎متخصص و پژوهشگر حیطه ژنتیک ورزش ▪︎عضو پارک علم‌وفناوری استان خوزستان

▪︎دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک از دانشگاه شهید چمران اهواز ▪︎عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز ▪︎متخصص و پژوهشگر حیطه ژنتیک ورزش ▪︎عضو پارک علم‌وفناوری استان خوزستان

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...