لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۶۹۷۳
هدی سباتی
میکروبیولوژی
کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی صنعتی و غذایی- بیوتکنولوژی میکروبی
در دسترس نیست

* کارشناس ارشد میکروبیولوژی * عضو هیئت تحریریه نشریه * JOURNAL OF CURRENT BIOMEDICAL REPORTS * داور ژورنال های اشپرینگر و الزیویر *کارشناس کنترل کیفی و میکروبی آزمایشگاه استاندارد مواد غذایی و بهداشتی

* کارشناس ارشد میکروبیولوژی * عضو هیئت تحریریه نشریه * JOURNAL OF CURRENT BIOMEDICAL REPORTS * داور ژورنال های اشپرینگر و الزیویر *کارشناس کنترل کیفی و میکروبی آزمایشگاه استاندارد مواد غذایی و بهداشتی

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...