لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

1034

دوره های آموزشی

3

* دکتری انسان شناسی از دانشگاه ایالتی آریزونا

دوره های تدریس شده توسط دکتر حامد وحدتی نسب