لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

938

دوره های آموزشی

1

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی‌مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری بنیان‌گذار کیت‌های تشخیصی دامپزشکی فناور برتر ۳ دوره‌ی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

دوره های تدریس شده توسط دکتر روح الله کشاورز