لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

471

دوره های آموزشی

1

رییس انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

دوره های تدریس شده توسط دکتر سیروس زینلی