لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

471

دوره های آموزشی

1

استاد و مدیر گروه پژوهشی روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره های تدریس شده توسط دکتر مسعود یونسیان