لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

709

دوره های آموزشی

1

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره های تدریس شده توسط دکتر جعفر ذولعلی