لوگو

صفحه شخصی کاربر

۹۱۲۸
سارا ثالثی
در دسترس نیست

* دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری * عضو سابق هیئت نظارت بر نشریات دانشگاه یزد * مدیر مسئول و سردبیر سابق نشریه علمی تخصصی اومیکس

* دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری * عضو سابق هیئت نظارت بر نشریات دانشگاه یزد * مدیر مسئول و سردبیر سابق نشریه علمی تخصصی اومیکس

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...