لوگو

صفحه شخصی کاربر

۲۰۷۲۹
دکتر محمد نامی
مغز و علوم اعصاب شناختی
دکترا
پزشک، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، نوروسومنولوژی
در دسترس نیست

* سردبیر علمی آکادمی علوم اعصاب ایران * مدیر واحد مغز، شناخت و رفتار انستیتو سلامت مغز * دانش آموخته و عضو کارگروه سلامت روان دانشکده پزشکی هاوارد * سفیر کارگروه سلامت روان دانشگاه هاروارد در خاورمیانه

* سردبیر علمی آکادمی علوم اعصاب ایران * مدیر واحد مغز، شناخت و رفتار انستیتو سلامت مغز * دانش آموخته و عضو کارگروه سلامت روان دانشکده پزشکی هاوارد * سفیر کارگروه سلامت روان دانشگاه هاروارد در خاورمیانه

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...